Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

dzik
dzik
1604 3d54 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viascared scared
dzik
1799 32d2 420
Reposted fromtake-care take-care
dzik
7946 686c 420
dzik
3020 04d1 420
Reposted fromIriss Iriss

June 24 2015

dzik
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viamoname moname
dzik
7450 45c1 420
schnurrito
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
dzik
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
dzik
5920 f1c6 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viatedibea tedibea
dzik
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys vianotperfectgirl notperfectgirl
dzik
dzik
6939 c5b8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
0634 6ec7 420
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viairmelin irmelin
dzik
6252 3f3c 420
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viairmelin irmelin
dzik
1445 d462 420
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
dzik
8266 0eae 420
Reposted fromrol rol viatwice twice
dzik

June 22 2015

dzik
6024 754f 420
Sad R2 is sad.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
dzik
0830 e4fb 420
dzik

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl